Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok.

Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Kršku
Ut.: + Jána, + Paulínu Palkechovych  a + rodičov
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dožité životné jubileu a Božiu pomoc pre Margitu /R/
Št.: + Jána Janeka a + čl. r. Janekovej a +Moškovej
Pi.: + Máriu, + Jána Čižmárovych, + rodičov z obidvoch strán a + vnuka Ľubomíra
So.: 18.30 + Pavla a + Jozefínu Maslákovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Št.: neprikázaný sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil rodičov prvoprijímajúcich detí. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní. Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou večer, alebo ráno./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na 7 prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok

Prežívame 11. nedeľu v období cez rok.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Čemeša a + rodičov/R/ – zmena
Ut.: + Jána Hanidžiara, + rodičov a + súrodencov
St.: + Michala, + Annu, + Jaroslava a + Ľudmilu Kubišovych /R/
Št.: + Annu, + Jána Gažovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Máriu, + Jozefa a + Jána Kubišovych 
So.: 18.30 + Jozefa Richtárika/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Férie po 11. nedeli cez ročnej.

V piatok o 17.30 hod. vo farskej klubovni bude spevokol pre deti a mládež, ktorí by chceli svojim talentom prispieť k slávnosti prvého sv. prijímania. Účasť deti, na nácviku, ktoré pôjdu k 1. sv. prijímaniu je potrebná.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Pavla, + Adelu a + Ladislava Vačkovych
Ut.: + Jozefa Hiju, + Paulínu, + Štefana Hanidžiarovych
St.: + Emila Mošku /R/
Št.: 7.30 za Visolajských farníkov
      18.30 za Božiu pomoc a zdravie pre Anetu
Pi.: + Emila Ďuricu 
So.: 18.30 + Antona Martinku a + rodičov z obidvoch strán /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Justína, mučeníka.
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Pi.: prvý v mesiaci.
So.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

Od utorka modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia tkz. „oltáriky“. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných farníkov o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 10. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Dnes o  19.00 hod. bude požehnanie obnoveného kríža, ktorý je nad cestou: smer fara – Beluša/stará cesta – Šiakovec/. Ste srdečne pozvaní.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Antona Moškovych a + rodičov /z decembra 2020/
Ut.: + Milana Ďuricu
St.: poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc pre Ondreja /R/
Št.: + Žofiu a + Jána Ďuricovych
Pi.: + Žofiu a + Pavla Ďuricovych
So.:. 15.00 : sobášna sv. omša
         18.30 + Pavla Janúcha
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
St.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Májová pobožnosť býva 15. min. pred sv. omšou V stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“.

Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši vyslúžia sviatosť manželstva:
Lukáš Remšík z Košece a Katarína Bačíková z Visolaj. „Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.“

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera

Slávime 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera. Dobrodincom za milodar na kňazský seminár sPBz. Pre tých, ktorí by chceli podporiť svojim milodarom tento úmysel a majú obavy ísť na sv. omšu bude možnosť počas celého týždňa vhodiť svoj milodar do pokladničky, ktorá bude pod chórom.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie Pánu Bohu za 90. r. života  a prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre Irenu
Ut.: + Annu Faturovú
St.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabrielu /R/
Št.: + Ondreja, + Gabrielu, + starých rodičov z obidvoch strán a + Milana a + Emíliu
Pi.: + Milana Kujanika a + rodičov
So.: 18.30 na úmysel kňaza /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
So.: ľub. spom. sv. Jozefa, robotníka, prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.  Môžeme sa modliť ľubovoľnú modlitbu.

Od soboty bude bývať 15. min. pred sv. omšou počas celého mesiaca májová pobožnosť. V stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme. Sv. ruženec v mesiaci Máj pred sv. omšou nebude, aby vyznela práve táto krásna mariánska pobožnosť.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel môže sa po sv. omši zastaviť Po- So. v sakristií kostola.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 5veľkonočná, zároveň prvá nedeľa mesiaca. Po sv. omšiach je mesačná zbierka na kostol. DsPBz.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. veľkonočnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Žofiu a + Juraja Ďuricovych
Ut.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
St.: + Františka a + Annu Martinkovych /R/
Št.: + Antona, + Annu a + rodičov
Pi.: + Jurka a + starých rodičov
So.: + Jozefa, + Máriu a + Mariána Dubajovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Večerné sv. omše: Po., Ut., Št. a Pi.: 18.30 hod.
Ranné sv. omše: St. a So.: 7.30 hod. /R/
Nedeľné sv. omše: 7.30 a 10.30 hod.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Tento týždeň pred nedeľou Dobrého pastiera sa modlíme a obetujeme za nové kňazské a rehoľné povolania.

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na fb.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel môže sa po sv. omši zastaviť Po- So. v sakristií kostola.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Budúca nedeľa je 4veľkonočná – nedeľa Dobrého pastiera. 

Po sv. omšiach bude B.Ú. v Žiline vyhlásená diecézna zbierka na kňazský seminár. V mene diecézneho p. biskupa dsPBz.

Po sv. omši o 10.30 bude stretnutie rodičov, ktorých deti v tomto šk. roku by mali ísť na prvé sv. prijímanie. Môžu prísť aj rodičia,/ ak majú záujem /ktorých dieťa chodí do inej Z.Š. ako do Visolaj. Rodičia nech prídu s dieťaťom na sv. omšu, ale na stretnutí budem rád, keď dieťa nebude prítomné.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.

Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho Milosrdenstva

Slávime 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho Milosrdenstva.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Počas celého Veľkonočného obdobia sa modlí mariánska antifóna Raduj, sa nebies kráľovná.

Férie po 2. Veľkonočnej nedeli.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Chcem sa poďakovať aj 6. mladým farníkom a 3. farníkom z okolitých farností, ktorí reagovali na brigádu oznámenú cez fb, ktorá sa uskutočnila v piatok. Vyzberal sa neporiadok na Belušskej ceste, medzi Visolajami a Belušou. Musím pochváliť, že oproti minulému roku je to lepšie. Vyzberalo sa 17. vriec odpadu, v roku 2020 32. vriec. Len tak ďalej…

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

Nové číslo KN, keďže bolo dvojčíslo bude v stredu.

Budúca nedeľa je 3Veľkonočná.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu nedieľ Veľkonočnú, zároveň aj prvonedeľnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlí mariánska antifóna Raduj, sa nebies kráľovná.

Do budúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávuTýchto osem dní prežívame akoby jeden, slávnostný pre nás kresťanov – katolíkov najdôležitejší.

V utorok o 11.00 hod. v Dome nádeje odprevadíme na poslednej ceste nášho farníka Emanuela Ďuricu. „Nech odpočíva v pokoji“

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne dvojčíslo KN.

Budúca nedeľa je 2Veľkonočná – nedeľa Božieho Milosrdenstva.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez fb.

Farské oznamy na kvetnú nedeľu

Slávime Kvetnú nedeľu – začiatok Veľkého týždňa. V predsieni kostola je možnosť si zobrať požehnané bahniatka. /Myslime aj na druhých, zoberme si 1 -2 ks./

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
V stredu sa končí Pôstne obdobie.
Od Štvrtku máme najdôležitejšie dni našej spásy tkz. Posvätné tríídum ,začína:
Zeleným Štvrtkom: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.
Veľkým Piatkom: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.
Biele Sobota: Ježišovo telo v hrobe./ z dôvodu epidémie ani v tomto roku Boží hrob po vonkajšej stránke nebude/
Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Vigílna sv. omša o 18.30 hod.

Obrady Zeleného Št., Veľkého Pi., Veľkonočnej vigílie budú naživo vysielané cez fb.

  • prežívať aj po vonkajšej stránke tieto Dni Spásy/ čo sa dá preložiť po Veľkej noci, nechajme po Veľkej noci: rezanie dreva, jazdenie s traktormi: vži sa do situácie, keď Ti zomrie otec, mama…zomrel za Nás Boh…

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ VeľkonočnáO 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu.

Dnes je slovenskými biskupmi vyhlásená zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Akou formou môžete prispieť je na plagáte na nástenke pred kostolom. DsPBz.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaná slávnosť Zvestovanie Pána.
O 17.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez Facebook.

Pobožnosť krížovej cesty vysielanej cez facebook bude v piatok o 17.30 hod.

Radi sa pobožnosť Krížovej cesty modlime aj súkromne.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo Katolíckych novín.

Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Spíme o hodinu menej, ručičky hodiniek sa posúvajú o 1. hodinu dopredu.

Budúca nedeľa je začiatok Veľkého týždňa Kvetná nedeľa.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez Facebook.