Farské oznamy na 26. cezročnú nedeľu

Prežívame 26. cezročnú nedeľu.

Dnes o 9.30 hod. v klubovni na fare bude spevokol pre deti a mládež, na sv. omši následne budú spevom doprevádzať sv. omšu. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov, ktorých deti navštevujú Z.Š. vo Visolajoch, ale aj mimo farnosti.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
St.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Št.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Pi.: spom. Svätých anjelov strážcov.
So.: prvá v mesiaci.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiaci sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca /od štvrtka/ bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

Št.: ruža č. 1, Pi.: ruža č.2, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca október. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

Srdečné Pán Boh zaplať ženám, ktoré v pondelok boli upratovať okolie nášho kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 27. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Františka Baránka a + rodičov
Ut.: + Michala Masláka a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Ladislava, + Antóniu a + Annu Palkechovych /R/
Št.: : + Alojza, + Annu Kozákovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: +Michala Kačenku
So.: + čl. r. Královych a + Ondrášechových /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu

Prežívame 25. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
St.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Z rozhodnutia provinciála františkánskej rehole obnova farských ľudových misií v našej farnosti, ktorá bola ohlásená v tomto týždni sa odkladá na vhodnejší termín. Včas bude oznámené. /dôvod je zhoršujúci sa stav epidémie v okrese Púchov – červený semafor/

V pondelok o 9.00 hod. by som poprosil ochotných farníkov o brigádu okolia kostola. Budú sa čistiť skalky a chodníky taká vzdialená príprava na hody.

Hodová slávnosť bude 18. októbra. V tomto roku bez pohostenia po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 26. nedeľou v období cez rok.

Pred sv. omšou o 9.30 hod. v klubovni na fare bude spevokol pre deti a mládež, na sv. omši následne budú spevom doprevádzať sv. omšu.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov, ktorých deti navštevujú Z.Š. vo Visolajoch, ale aj mimo farnosti.

Úmysly sv. omší:
Po.: 15.30 hod. pohrebná sv. omša + Alžbety Krajnej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jána, + Máriu Lukáčovych a + Vladimíra
St.: + Jozefa, + Máriu Krajnych r. Maslákovych /R/
Št.: : + Jozefa, + Antóniu, + Annu, + Jozefa Moškovych
Pi.: +Emíliu Lazovú
So.: + Máriu Hôrkovú a + rodičov a starých rodičov z obidvoch strán /R/
Ne.: +Milana a + rodičov / mala byt v pondelok/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 24. cezročnú nedeľu

Prežívame 24. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny, zároveň štátny sviatok – sv. omše ako v nedeľu. Sv. omša o 10.30 za priaznivého počasia bude pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
St.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni:  St., Pi. a v So. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je: poďakovanie sa Pánu Bohu za úrodu.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Počas pôstneho obdobia nebola možnosť sa verejne až tak modliť pobožnosť krížovej cesty, v pondelok o 18.00 hod. ste srdečne pozvaní, nakoľko je neprikázaný sviatok Povýšenie Svätého Kríža.

Renovácia /obnova/ farských ľudových misií budú od 24. septembra/štvrtok/ do nedele 27. septembra.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 25. nedeľou v období cez rok. 

B.Ú. v Žiline je vyhlásená celodiecézna jesenná zbierka na kňazský seminár. Dobrodincom v mene p. biskupa sPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
Ut.: 7.30 hod. + Ľudmilu Belúšsku a + Máriu Majtanovú
      10.30 hod. na úmysel kňaza/pri kaplnke/
St.: + Ľudmilu, + Jozefa a + Mikuláša Kalusovych /R/
Št.: : + Pavla, + čl. rodín: Kabzanovych a Ďuricovych
Pi.: +Štefániu, + Pavla a + rodičov Baránkovych
So.: + Františka a + Annu Kanisovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 23. cezročnú nedeľu

Prežívame 23. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Košických mučeníkov.
Ut.: neprikázaný , ale veľmi uctievaný sviatok Narodenie Panny Márie.
So.: ľub. spom. Najsvätejšieho mena Panny Márie.

Pondelky sv. omše budú bývať večer o 18.30 hod. ak nebude vyhlásené inak.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Renovácia /obnova/ farských ľudových misií, ktoré boli minulí rok budú od 24. septembra/štvrtok/ do nedele 27. septembra. Mali by prísť bratia františkáni: páter Anton a Filip. Myslime na to vo svojich modlitbách a zároveň si zariaďme čas tak, aby sme sa ich mohli zúčastniť.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 24. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Urbana a + Máriu Kanisovych
Ut.: + Ladislava, + Martu, + Štefana Hanidžiarovych a + st. rodičov
St.: + Jozefa Richtárika /R/
Št.: : + Máriu Ďuricovú
Pi.: + Jozefínu, + Jána Drábikovych a + rodičov
So.: + Jozefa a + Františka Baránkovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 22. cezročnú nedeľu

Prežívame 22. cezročnú nedeľu. Dnes o 16.30 hod. z pred fary, a ak to počasie dovolí je pozvanie na cyklopúť s deťmi. Pozvaní sú: ich rodičia, žiaci prvého stupňa, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
So.: prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V stredu pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2020/21. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci, ktorým záleží na mladej generácií. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí študujú mimo našej farnosti.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca september. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 23. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu Martinkovú a + rodičov z obidvoch strán /R/
Ut.: + Jozefínu a + Pavla Masláka
St.: 8.00 hod. + Máriu a + Vojtecha Moškovych
Št.: : + Antona a + Annu Mojtovych
Pi.: + čl. r Lahkých a ostatných + čl. rodiny
So.: + Máriu Hôrkovú a + rodičov i st. rodičov z obidvoch strán/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 21. cezročnú nedeľu

Prežívame 21. cezročnú nedeľu. 

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
Št.: spom. sv. Moniky.
Pi.: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: spom. Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Šiesta tohtoročná farská cyklo /ak nám to počasie dovolí/ bude vo štvrtok zo začiatkomo 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 22. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel kňaza /R/
Ut.: + Annu a + Ladislava Lazovych
St.: + Vladimíra Lukáča /R/
Št.: : + Emila Mošku
Pi.: + Jaroslava Šinku
So.: + Zitu Riecku /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 20. cezročnú nedeľu

Prežívame 20. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Pia X, pápeža.
So.: spom. Panny Márie Kráľovnej.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 21. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: za zdravie a Božiu pomoc pre Lýdiu /R/
Ut.: + Pavla, + Máriu Palkechovych a + rodičov
St.: + Pavla, + Annu a + syna Pavla Gardlovych /R/
Št.: : + Jána Hlubinu a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Irenu a + Miroslava Hijovych
So.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 19. cezročnú nedeľu

Prežívame 19. cezročnú nedeľu.

O 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok . sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
Ut.: spom. sv. Kláry, panny.
Pi.: spom. sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka.
So.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30 a 10.30 hod.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni od Po.- Št. budú sv. omše večer o 18.30 hod. V piatok bude sv. omša ráno 7.30 hod.

O upratanie kostol a okolia v piatok by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať. SPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca nedeľa je 20. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Karola, + Antóniu Šištíkovych a + Jozefa
Ut.: Božiu pomoc a zdravie pre Vieru
St.: + Juraja a + Jozefínu Krškovych /V – zmena/
Št.: : + Žofiu, + Jána Ďuricovych a dcéru + Emíliu
Pi.: + Jozefa, + Jozefínu Valnych a + rodičov /R – zmena/
So.:7.30 + Ignáca, + Antóniu a + synov: Pavla a Alojza
10.30  za Visolajských farníkov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 18. cezročnú nedeľu

Prežívame 18. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Dnes je možnosť vo všetkých farských kostoloch získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, ktoré sa viažu k 2. augustu tkz. „porciunkulové odpustky“

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
Št.: neprikázaný sviatok Premenenie Pána.
So.: spom. sv. Dominika, kňaza.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V prvopiatkovom týždni sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež zvlášť vo Št. a Pi. – 17.30 – 18.00 hod. Pripomínam možnosť prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre tých , ktorí prijali sv. birmovania. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Sviatosť manželstva si v sobotu pri sv. omši o 15.00 hod. vyslúžia:
Martin Chromiak a Lívia Nagyová. Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

Piata tohtoročná farská cyklo /ak nám to počasie dovolí/ bude vo štvrtok zo začiatkomo 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať. SPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

SPBz chlapom, ktorí v tomto týždni pokosili časť záhrady a Hlbokú cestu.

Budúca nedeľa je 19. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Veroniku, + Pavla, + Jána a + Juraja Čižmárovych /R – zmena/
Ut.: + Jána a + čl. r Rieckej a Kalužničinovej
St.: + na úmysel kňaza /R/
Št.: : + Ondreja, + Máriu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Alojza Masláka a + rodičov
So.: +Jozefa Závadu, + manželku a + syna Jozefa/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 17. cezročnú nedeľu

Prežívame 17. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Gorazda a spoločníkov.
St.: spom. sv. Marty.
Pi.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
So.: spom. sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Štvrtá tohtoročná farská cyklo /ak nám to počasie dovolí/ bude vo štvrtok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať. SPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

V tomto týždni sa v kostole vymaľovala miestnosť, kde je uložené náradie na čistenie a čistiace prostriedky,  dali sa tam aj nové regále z masívu. Všetkým, ktorí pomohli a tak mali na tom podiel patrí srdečné Pán Boh zaplať.

Budúca nedeľa je 18. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Michala a + Annu Kubišovych /R – zmena/
Ut.: + Jozefa Štefanca a + rodičov
St.: + Ondreja a + Annu Galovičovych /R/
Št.: : + Jozefa a + Annu Polackych
Pi.: + Annu a + Ladislava Bačíkových
So.: +Annu, + Františka Martinkovych a + rodičov /R/
Ne.: za Visolajských farníkov 
  na úmysel kňaza