Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. Veľkonočnú nedeľu. Zároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

Stále je možnosť sa v sakristii prihlásiť na Misijnú púť detído Rajeckej Lesnej, ktorá bude v sobotu. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 4.veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera, deň modlitieb a obiet za nové kňazské a rehoľné povolania. Pridajte sa aj vy na tento úmysel.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.Sviatosť Oltárna sa vystaví po sv. omši o 10.30 hod. a bude vystavená do 16.30 hod.Už teraz si urobme program tak, aby sme si našli čas pre živého Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kostelného
Ut.: + Jána a + Boženu Kanisovych
St.: + Jána, + Máriu, + Vladimíra Lukačovych a + Jozefa /R/
Št.: + Milana Kujanika a + rodičov
Pi.: za duše v očistci
So.: + Jozefínu a + Pavla Maslákovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Božieho milosrdenstva

Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva – 2. veľkonočnú.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému liturgickému sláveniu Veľkonočných sviatkov. Nech im dobrý Pán Boh žehná.

Pri dverách kostola sa bude dávať obrázok Božieho milosrdenstvana druhej strane je aj návod ako sa modlí korunka Božieho milosrdenstva. Môžete si ho zobrať.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Št.: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
So.: prvá sobota mesiaca

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Máj. Nakoľko spoločná sv. spoveď bola tesne pred sviatkami, sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred každou sv. omšou. Kto potrebuje nech sa páči.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V sobotu pri sv. omši o 15.00 hod. si sviatosť manželstva vyslúži:

Peter Ďurovecz Beluše a Monika Gabrišováz Visolaj. Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V pondelok po večernej sv. omši je v našom kostole koncert sakrálnej hudby.Účinkovať budú aj naše dievčatá z farnosti. Ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

11. mája sa v Rajeckej Lesnej uskutoční Misijná púť detí. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom. Kto b y mal záujem môže sa prihlásiť v sakristii kostola. Ak by nebol dostatočný počet/pre autobus/ riešilo by sa to ako vlani.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Srdečné „Pán Boh zaplať“ firme Jozefa Richtárika za poskytnutie bagra pri úprave „Hlbokej cesty“.

Budúca nedeľa je 3.veľkonočná, zároveňprvá nedeľa mesiaca.

O dva týždne bude farská celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Pri časovom pláne myslime aj na tento dôležitý bod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Masláka
Ut.: + Annu a + Ondreja Galovičovych/sv. omša ráno – zmena/
St.: + Jozefínu, + Euláliu, + čl. .r. Rieckej a +čl. r. Kalužničinovej/R/
Št.: + Žigmunda a + Antona
Pi.: + Pavla, + Annu, + syna Pavla Gardlovych
So.: + Ladislava a + Antóniu Palkechovych/R/
       15.00: sobášna sv. omša za novomanželov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu nedieľ Veľkonočnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Do budúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávu. Týchto osem dní prežívame akoby jeden, slávnostný pre nás kresťanov – katolíkov najdôležitejší.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu.

Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlí mariánska antifóna Raduj, sa nebies kráľovná.

Sv. ruženca býva – 40. min. pred sv. omšou./celé veľkonočné obdobie sa modlí sv. ruženec slávnostný /

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtokpo sv. omši.

Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy z Púchova a farnosť Vás srdečne pozývajú na koncert sakrálnej hudby, ktorý sa uskutoční 29. apríla/pondelok/po večernej sv. omšiv našom kostole.Účinkovať budú aj naše talentované mladé farníčky. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2.veľkonočná – nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 + Františka Mošku a + rodičov
       10.30 + Františku a + Ladislava Mitašikovych
Ut.: + Juraja Kršku a + vnuka Jurka
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Emíliu Lazovú
Pi.: + Jaroslava Kršku a + rodičov
So.: + Jozefa, + Mariána, + Máriu Dubajovych a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu

Slávime Kvetnú nedeľu. Dnes je predveľkonočná sv. spoveď. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od 14.15 – 15.30 hod.Ak bude treba samozrejme aj dlhšie.

Pobožnosť krížovej cesty sa dnes môžeme pomodliť súkromne.

Na pondelok o 9.00 hod. by som prosilochotných mužov i ženy o upratanie okolia kostola, nakoľko pôjde v sobotu večer procesia zo Sviatosťou Oltárnou po vonku. Tak si aj po vonkajšej stránke dôstojne pripravíme kostol i okolie na sviatky Veľkej noci.

V tomto týždni máme najdôležitejšie dni našej spásy.

Posvätné tríídum sa začína:
Zelený Štvrtok: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.
Veľký Piatok: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Po obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v Božom hrobe do 18.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.
Biela Sobota: Ježišovo telo v hrobe. Poklona v Božom hrobe : 9.00 – 18.00 hod.Nájdime si čas či už v piatok, alebo v sobotu na stíšenie, dobrú modlitbu, poďakovanie či odprosenie Pána Ježiša za to všetko čo pre nás urobil a robí.
Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Sv. omša o 18.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po obradoch skupinu č.6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Milodary na kostol: chorí z farnosti 25€ . DsPBz.

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
Ut.: + Annu Palkechovych a + rodičov
St.: + Jozefa, + Jozefínu Lazovych a + rodičov/R/
Št.: + Alojza, + Máriu Pápežovych, + synov a + dcéru
Pi.: 15.00 Obrady veľkého piatku
So.: 18.30 hod. na úmysel kňaza
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Za milodar v mene p. biskupov pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencovsPBz.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok17.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok– 18.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku, ktorí sú zahlásení k Veľkonočnej sv. spovedi. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovaťvšetkým chlapom, ktorí doteraz pomáhali pri úprave „Hlbokej cesty“. Situácia je zatiaľ taká, že sa odstránil ten „hrubý“ neporiadok. Ale chcem sa aj poďakovaťza to, že rešpektujete moju výzvu ako i výzvu OÚ, že smeti vyvážate na zberný dvor a nie do prírody. Som rád, že aj tento priestor medzi kostolom a farou sa raz bude lepšie využívať ako na odpadky a neporiadok.

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa.Začiatok Veľkého týždňa. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

Predveľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu nedeľu v čase 14.15 – 15.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava Lazového, + Antona a + Máriu
Ut.: + Jozefa, + Jána, + Jozefa a + rodičov Maslákovych
St.: + Annu, + Františka Martinkovych a + st. rodičov/R/
Št.: + Alojza, + Máriu Bulicovych a + syna Juraja
Pi.: + Jána, + Máriu Krškovych
So.: + Jána, + Gizelu, + Vincenta Hanincovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Slávime 4. pôstnu  – nedeľu radosti.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Téma: Kristove utrpenie – manželstvo

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Večerné sv. omše v pracovné dni bývajú o 18.30 hod. Ranné nezmenenom termíne o 7.30 hod.

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok 17.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok – 18.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca – Apríl. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Pred deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Predveľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti na Kvetnú nedeľu – 14.apríla.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

V tomto týždni je možnosť v sakristii zahlásiť nové adresy tých farníkov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu pristúpiť k Veľkej noci k sv. spovedi. U tých, ktorých som bol k Vianociam, alebo v priebehu roka už zahlasovať nemusíte. Kedy ich prídem vyspovedať Vám včas vyhlásim./ ku ktorým chodím v prvopiatkovom týždni, tých nezahlasujte./

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa – zároveň prvá nedeľa mesiaca.

KBS je vyhlásená celoslovenská zbierka pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov. DsPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Gabriša
Ut.: + Annu a + Jozefa Brandiburovych
St.: + rodičov, + st. rodičov Ďuricovych, + Martu a + zaťov/R/
Št.: + Evu Bulicovú
Pi.: + Irenu a + Rudolfa Hlaváčovych
So.: + Veroniku a + Jána Bušíkovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Téma: Výchova detí, vzťah rodičia – deti. Zvlášť sú teda pozvaní rodičia, ktorí vychovávajú, ale aj tí, ktorí pracujú vo výchove.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný , ale veľmi uctievaný sviatok, slávnosť Zvestovanie Pána.

Sv. ruženca býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok 16.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok – 17.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Zo sobota na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodiny ručičiek sa posúvajú o jednu hodinu dopredu.

Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti/laetare/.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa a + Annu Polackych
Ut.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabrielu
St.: + Mariána Pápeža/R/
Št.: + Františku a + čl. r. Rieckej a Kalužničinovej
Pi.: + Ondreja, + Sidóniu Benkovych a + Jozefa
So.: + Jozefa, + Máriu Krajnych r. Maslákovú /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Pobožnosť Krížovej cesty budeme obetovať za misie, za deti v misiách.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.

Sv. ruženca býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok16.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok– 17.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Irenu, + Jozefa Gabrišovych a + synov
Ut.: + Jozefa Hiju, + Paulínu a + Štefana Hanidžiarovych
St.: + Jozefa Kršku, + Margitu Čambalíkovú a + Martu/R/
Št.: + Štefana Ďuricu
Pi.: + Máriu, + Vojtecha Moškovych a + rodičov
So.: + Antóniu, + Pavla Moškovych, + dcéry a + zaťov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu. Na stolíkoch pri východe kostola je pripravený letáčik s otázkami, kde môžete vyjadriť svoj názor na projekt „Cesta obnovy života a vzťahov vo farnosti“, ako nás povzbudzoval p. biskup v pastierskom liste.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

stredu, piatok a sobotusú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

V stredu je šieste výročiezvolenia pápeža Františka do služby pastiera Cirkvi. Myslime na Neho vo svojich modlitbách a obetách.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, alebo plánujú ísť k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

Pi.: o 17.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

V piatok o 16.30 v kine Mier v PB sa premieta film Fatima, bližšie informácie máte na výveske pre kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

„Hlboká cesta“ – prosil by som o nevyvážanie odpadu/vysvetliť/

Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Vladimíra Beňáka, + st. rodičov a + rodičov
Ut.: + Jozefa a + Martu Krškovych
St.: + Jána Richtárika /R/
Št.: + Františka a + Jozefa Baránkovych
Pi.: + Antona a + rodičov Zetochovych
So.: + Máriu, + Ondreja Palkechovych a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 8. cezročnú nedeľu

Slávime 8. nedeľu „cez ročnú“, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová streda, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia.
Sv. omša bude večer o 17.30 hod./ráno nebude/

Počas pôstneho obdobia býva veľmi pekná duchovná pobožnosť krížová cesta. Krížová cesta bude bývať v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Na večernú sv. omšu vo štvrtokby mali prísť kňazi rodáci z Visolaj. Pri poklone pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budeme prosiť za nich, kňazov ako i za nové kňazské a rehoľné povolania. Ste srdečne pozvaní.

K sviatosti manželstva sa pripravujú v našej farnosti:
Peter Ďurovec z Beluše a Monika Gabrišová z Visolaj
Marko Mrník z Lysej p/ Makytou a Darina Hrenákováz Visolaj
Jakub Ližbetín z Púchova a Adriana Ganošková z Visolaj

Kto by vedel o cirkevno – právnej prekážke nech to ohlási na farskom úrade.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Maslákovych, + Emíliu a + syna Ladislava
Ut.: 7.30/zmena/ za zdravie a Božiu pomoc v rodinách
St.: 17.30/zmena/+ Jozefa, + Antóniu, + Jozefa a + Emíliu Richtárikovych
Št.: Božiu pomoc pre syna s rodinou
Pi.: + Antona Hanidžiara
So.: + Pavla Dubaja
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov